Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

วิสัยทัศน์/พันธกิจ
วิสัยทัศน์และพันธกิจ

     วิสัยทัศน์การพัฒนา


“ ตำบลท่าข้ามน่าอยู่  มุ่งเน้นทางด้านการพัฒนา  โดยมีการบริหารจัดการที่ดี  ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น “


      พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น
1. จัดหาน้ำอุปโภคบริโภค และพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และมีเส้นทางการคมนาคมขนส่งที่สะดวก
3. พัฒนาคนและครอบครัว ให้พึ่งตนเองได้และมีรายได้ตลอดทั้งปี
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ให้มีความร่วมมือจากภาครัฐ เอกชนและประชาชน
5. ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ ทุกเพศทุกวัยอย่างทั่วถึง
6. กำจัดสิ่งปฏิกูล มลพิษและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
7. พัฒนาระบบการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ถูกต้องและทันสมัย


ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ถนนชมฐีระเวช หมายเลขทางหลวง 113 หลักกิโลเมตรที่ 35 เลขที่ 333 หมู่ที่ 4
บ้านกุฏิพระ ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ รหัสไปรษณีย์ 67150
โทรศัพท์ : 0-5676-7270 โทรสาร : 0-5676-7270 E-mail : 
admin@thakham-pbn.go.th
facebook องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
www.thakham-pbn.go.th