Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน/บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบกฏหมาย
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
อำนาจหน้าที่
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
         ประชาสัมพันธ์ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
          ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม ได้กำหนดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ในคราวประชุมสามัญ สมัยที่ ครั้งที ๑ เมื่อวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๒ และอาศัยอำนาจตามความ ข้อ ๒๓ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ กำหนด ๑๕ วัน ตั้งแต่วันที่ ๑๔ – ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔
          ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม จึงขอเชิญประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าข้าม
ระเบียบวาระการประชุม
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 2565